KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016,Nr 119/1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018 r., s. 2) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plac Majdanek 7 w Stargardzie jest Administratorem Pani / Pana, Państwa dzieci danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani / Pan mogą się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zadań statutowych szkoły  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać wówczas te dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani / Pana i dzieci danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana  interesów, praw
i wolności lub Pani / Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Pani / Pana oraz dzieci dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III.

 1. Odbiorcy danych

Pani / Pana i dzieci dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa  (np. organom administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości oraz naszym podwykonawcom, likwidatorom szkód, wykonawcy usług, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych zadań statutowych).

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest*:

 • obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
 • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* zakres każdego w w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakie prawa może Pan/i skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.