O PODN

Do zadań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy:

 1. Organizacja i prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego dla nauczycieli i kadry kierowniczej.
 2. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych.
 3. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zwane dalej „kursami kwalifikacyjnymi” – po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
 4. Przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do realizacji polityki edukacyjnej państwa.
 5. Opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi we współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 6. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.
 7. Przygotowywanie kadr dla wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.
 8. Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej za pomocą Internetu oraz we współpracy z mediami.
 9. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami.
 10. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i nadzorem pedagogicznym w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów.
 11. Organizowanie zajęć na temat współdziałania z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci w zakresie wzbogacania ich wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

 

Dokumenty:

Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Uchwała Rady Powiatu z dnia 19.12.2012 r.

Uchwała Rady Powiatu z dnia 24.03.2010 r.

Uchwała Rady Powiatu z dnia 24.02.2010 r.