OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Data/Czas : 02/07/2019-18/07/2019
10:00


DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W STARGARDZIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, Plac Majdanek 7.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu

Wymagania niezbędne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z  2019 r. poz. 869).

Kandydat:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 7. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 8. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
 2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale.
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Excel.
 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.
 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
 8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
 9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych;
 7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 8. sporządzanie deklaracji VAT;
 9. obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS;
 10. obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 11. sporządzanie deklaracji ZUS;
 12. naliczanie świadczeń należnych pracownikom z ZFŚS;
 13. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 14. nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
 15. rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;
 16. nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 17. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 18. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych;
 19. sporządzanie księgowych sprawozdań statystycznych;
 20. prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów;
 21. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
 22. budżetowanie kursów, szkoleń i konferencji;
 23. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego;
 3. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie do zajmowania stanowiska głównego księgowego(kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 2. kopię dokumentów potwierdzających staż pracy;
 1. zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 

należy składać:

osobiście na piśmie w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Plac Majdanek 7 w terminie do 18 lipca 2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko głównego księgowego”

 

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za zachowanie terminu uznaje się datę wpływu do PODN.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.podn.stargard.pl oraz na tablicy informacyjnej PODN Plac Majdanek 7 w Stargardzie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 578 67 80