Kadra

 

DYREKTOR

mgr Jadwiga Roszak 
jadwigaroszak@wp.pl
 +48 603 381 415

 


DORADCY METODYCZNI

 

mgr Krystyna Bugajna -doradca metodyczny ds. kadry kierowniczej

e-mail: kbugajna645@interia.pl

Absolwentka fizyki UAM, studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, licznych kursów i szkoleń przygotowujących do pracy edukatorskiej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji oraz wsparcia szkół i nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany, edukator, egzaminator OKE w Poznaniu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Od blisko piętnastu lat związana z systemem kształcenia i doskonalenia nauczycieli jako organizator kursów kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej, wykładowca na studiach podyplomowych i innych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz autorka publikacji z zakresu dydaktyki i wychowania.

 

mgr Lilianna Janeczek – doradca metodyczny ds. przyrody, biologii

e-mail: l.janeczek@wp.pl

Mgr biologii, II stopień specjalizacji zawodowej. Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu części matematyczno -przyrodniczej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. W swoim dorobku posiada publikacje dostępne na łamach czasopism pedagogicznych i w Internecie. Członek Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie.

 

mgr Mariusz Nosal – doradca metodyczny ds. matematyki

e-mail: nosalm@wp.pl

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkołach powiatu stargardzkiego – Liceum Katolickie, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 2. Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie. W latach 2013/2014 oraz 2014/2015 koordynator sieci współpracy i samokształcenia międzyszkolnego zespołu nauczycieli matematyki, działających w ramach projektu „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”, współpracujących ze sobą w ramach zagadnienia „Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki”.

 

mgr Urszula Kuśmierek – doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: kuula21@o2.pl

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół nr 5

Od 28 lat nauczyciel języka polskiego, a od 18 lat również wiedzy o kulturze. Obserwuje młodych ludzi w trakcie pracy w klasie i poza nią. Zależy jej, aby osiągali jak najwięcej satysfakcji z udziału w prowadzonych zajęciach. Uważa, że kreatywność i dynamizm uczniów pozwalają rozwijać się również pedagogowi. Oprócz pracy nauczyciela podejmuje różnorodne działania na rzecz szkoły. Za swoja pracę otrzymała ośmiokrotnie nagrodę dyrektora, w 2009 roku nagrodę Starosty Stargardzkiego a w 2014 roku Medal Edukacji Narodowej.

 

mgr Izabela Wojciechowska – doradca ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

e-mail: wojc.iza@gmail.com

Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: nauczanie początkowe. W tej uczelni zdobyła również kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada licencję nauczyciela glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła kurs języka angielskiego dla czynnych zawodowo nauczycieli nauczania początkowego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Zdobyła uprawnienia koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Jest autorką programu własnego „Szkolne przygody czystej przyrody”, który promuje edukację ekologiczną w kształceniu zintegrowanym. Oprócz pracy wychowawcy, prowadzi w swojej klasie zajęcia języka angielskiego, Klub Małego Ekologa oraz w klasach IV i V zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce.

 

mgr Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych

e-mail: irena_zalewska@wp.pl

Nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim; nauczyciel dyplomowany.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. W swoim dorobku posiada publikacje dostępne na łamach czasopism pedagogicznych, bibliotekarskich i w Internecie. Członek Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019.