Kadra

 

DYREKTOR

mgr Jadwiga Roszak 
jadwigaroszak@wp.pl
 +48 603 381 415

 


DORADCY METODYCZNI

mgr Krystyna Bugajna -doradca ds. kadry kierowniczej

e-mail: kbugajna645@interia.pl

 

Absolwentka fizyki UAM, studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, licznych kursów i szkoleń przygotowujących do pracy edukatorskiej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji oraz wsparcia szkół i nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany, edukator, egzaminator OKE w Poznaniu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Od blisko piętnastu lat związana z systemem kształcenia i doskonalenia nauczycieli jako organizator kursów kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej, wykładowca na studiach podyplomowych i innych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz autorka publikacji z zakresu dydaktyki i wychowania.

 

 

Lilianna Janeczek

mgr Lilianna Janeczek – przyroda, biologia

e-mail: l.janeczek@wp.pl

 

Mgr biologii, II stopień specjalizacji zawodowej. Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu części matematyczno -przyrodniczej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. W swoim dorobku posiada publikacje dostępne na łamach czasopism pedagogicznych i w Internecie. Członek Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie.

 

 

mgr Hanna Leszyńska – języki obce

e-mail: leszynska@interia.pl

 

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1987 r. nauczyciel języka niemieckiego w II LO im. C.K. Norwida w Stargardzie, inicjator kontaktów między II LO im. C.K. Norwida a szkołami na terenie Niemiec i Holandii, od 1998 r. koordynator wymiany młodzieży z Elmshorn, Gristow /Niemcy/ oraz Wijchen /Holandia/;

Koordynator projektów:

  • „Zbliżenie miast partnerskich” /Elmshorn/
  • „Jarmark” /Gristow/
  • „Oblicza tolerancji” /Gristow/
  • „Młodzież buduje własne państwo” /Gristow/
  • „Sztuka cyrkowa” /Elmshorn/
  • „Razem w Europie- podobieństwa i różnice” /Wijchen/
  • „Razem w Europie- podobieństwa i różnice” /Stargard/

Współorganizator projektu „ Najciekawsze miejsca historyczne w Polsce i Holandii” /Wijchen/ – Stargard

Organizator Tygodnia Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego w II LO im. C.K. Norwida wspierającego środowisko lokalne – Schronisko Brata Alberta oraz przytulisko na terenie Stargardu.

Od 2002 r. egzaminator języka niemieckiego /Nr 6/E/MJN/354/2002/.

Od 2002 r. doradca metodyczny ds. języków obcych w PODN w Stargardzie. Od 2006 r. lektor języka niemieckiego, autor materiałów dydaktycznych w Szczecińskim Parku Naukowo-Technicznym, realizacja szkolenia e-learningowego w ramach projektu INTERREG IIIA: „E-kurs języka niemieckiego w kontaktach gospodarczych”.

 

 

mgr Mariusz Nosal – matematyka

e-mail: nosalm@wp.pl

 

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkołach powiatu stargardzkiego – Liceum Katolickie, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 2. Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie. W latach 2013/2014 oraz 2014/2015 koordynator sieci współpracy i samokształcenia międzyszkolnego zespołu nauczycieli matematyki, działających w ramach projektu „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”, współpracujących ze sobą w ramach zagadnienia „Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki”.

 

 

Aneta Parzybut – wychowanie

e-mail: anetaparzybut@wp.pl

 

Pedagog Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie.

Ukończyła pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Szczecińskim, wyższe studia z doradztwa zawodowego, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii i diagnozy pedagogicznej z elementami socjoterapii. W ramach doskonalenia pracy własnej ukończyła kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia dotyczące ewaluacji pracy szkoły. W 2014 roku szkolenie uprawiające do pełnienia zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE).

Prowadzi zajęcia z uczniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Jest trenerem programu ART. W ramach pracy pedagoga inicjuje wdrażanie do szkół programów profilaktyki. Prowadzi rady szkoleniowe z zespołami nauczycieli, zajęcia otwarte dla nauczycieli, sieć pedagogów w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Koordynuje prace Świetlicy Promyk na rzecz wspierania rodzin poprzez współpracę ze wszystkimi podmiotami szkoły.

 

 

Beata Podolak – język polski

e-mail: beatapodolak@wp.pl

 

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w SP nr 7. Ukończyła filologię polską, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe na kierunku informatyka dla nauczycieli, egzaminator OKE. W ramach doskonalenia pracy ukończyła kurs dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą. Współorganizator międzyszkolnego konkursu ortograficznego „Ortofrajda” i „Omnibus”. Koordynator Rejonowy Konkursu Ojczyzny Polszczyzny – współpraca ze Stowarzyszeniem Ojczyzny Polszczyzny oraz członek Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Poszukuje nowych rozwiązań edukacyjnych.

 

 

mgr Izabela Wojciechowska – edukacja wczesnoszkolna

e-mail: wojc.iza@gmail.com

 

Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: nauczanie początkowe. W tej uczelni zdobyła również kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada licencję nauczyciela glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła kurs języka angielskiego dla czynnych zawodowo nauczycieli nauczania początkowego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Zdobyła uprawnienia koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Jest autorką programu własnego „Szkolne przygody czystej przyrody”, który promuje edukację ekologiczną w kształceniu zintegrowanym. Oprócz pracy wychowawcy, prowadzi w swojej klasie zajęcia języka angielskiego, Klub Małego Ekologa oraz w klasach IV i V zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce.

 

 

Irena Zalewska – biblioteka

e-mail: irena_zalewska@wp.pl

 

Nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim; nauczyciel dyplomowany.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. W swoim dorobku posiada publikacje dostępne na łamach czasopism pedagogicznych, bibliotekarskich i w Internecie. Członek Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019.