Akredytacja

W dniu 10 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie gościła Komisja Akredytacyjna powołana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, która poddała pogłębionej analizie działalność Ośrodka oraz skontrolowała stopień spełniania wymagań potwierdzających jakość pracy placówki niezbędnych dla uzyskania przez nią akredytacji. W wyniku przeprowadzonych działań Komisja uznała, że Ośrodek spełnia wymagania na poziomie wysokim, co skutkuje przyznaniem akredytacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli istnieje od 1 września 1999 r., wspomagając systematycznie w zakresie doradztwa i doskonalenia kadrę pedagogiczną szkół i placówek oświatowych powiatu stargardzkiego poprzez prowadzenie licznych i różnorodnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli takich jak: kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, konferencje oraz konkursy przedmiotowe dla uczniów.

Jest również inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć cyklicznych o ugruntowanej pozycji i tradycji w powiecie stargardzkim jak np. „Spotkania z Edukacją” czy organizowany od dziesięciu lat Konkurs na komiks „Mój ulubiony bohater literacki epoki…”( od antyku po współczesność) poprzedzony warsztatami dla uczniów i nauczycieli.

Dużym powodzeniem wśród nauczycieli cieszą się również wyjazdy edukacyjne organizowane corocznie do ośrodków w Krakowie, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Elblągu oraz Berlina. Wyjazdy edukacyjne łączą środowisko zawodowe, są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz inspiracją do nowych wyzwań.

Ośrodek realizuje też liczne projekty. W latach 2013-2015 zrealizowano projekt „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu doradztwem objęto nauczycieli z 51 szkół i 10 przedszkoli i przeszkolono łącznie w ciągu dwóch lat 1963 osoby, w tym w sieciach współpracy i samokształcenia 284 osoby.

W porozumieniu z Koszalińską Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych PODN organizuje i zabezpiecza technicznie trzysemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli. W ostatnich dwóch latach zrealizowano studnia podyplomowe z zakresu: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami socjoterapii, Oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych, Przygotowanie pedagogiczne – pedagogika szkolna, Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego z certyfikatem FCE University of CAMBRIDGE, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kształcenie zintegrowane, Doradca zawodowy. Dzięki tej współpracy wielu nauczycieli szkół powiatu stargardzkiego zdobyło lub pogłębiło swoje kwalifikacje zawodowe.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje nie tylko ze szkołami i placówkami, ale również z licznymi instytucjami i organizacjami m.in. z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Salonem Edukacyjnym EMPIRIA, Koszalińską Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych, Politechniką Koszalińską, Muzeum Stargardzkim, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie, Ligą Ochrony Przyrody, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim w Stargardzie, Centrum Edukacji Nauczycieli – Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, Centralną Komicją Egzaminacyjną, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Nadmienić należy, że placówka od wielu lat utrzymuje wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych. Już 29 października 2009 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, po raz pierwszy uzyskał Certyfikat Jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „Działalności edukacyjnej związanej z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli i pracowników oświaty, doradztwem metodycznym, wspomaganiem jakości pracy szkół i placówek edukacyjnych, a także upowszechnianiem informacji oświatowych.” Certyfikat ten został odnowiony w 2012 i 2015 w wyniku corocznych audytów zewnętrznych. Przyznanie Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie akredytacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty potwierdza po raz kolejny wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych.